[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’small’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” id=” color=’main_color’ custom_bg=’#8b8c8d’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’fixed’ position=’top center’ repeat=’stretch’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.6′ overlay_color=’#404041′ overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′]
[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[/av_one_full]
[/av_section]

[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’large’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” id=” color=’main_color’ custom_bg=’#fafafa’ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_heading heading=’ALGEMENE VOORWAARDEN’ tag=’h1′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=’40’ subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’0′ color=” custom_font=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”][/av_heading]

[/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=’right-to-left’ mobile_display=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]
Laatste versie : Donderdag 15 Januari 2015 (Addendum op artikel 5 met punt 5.10 t.a.v. laatste versie d.d. 6 mei 2013)

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Ring Ring Company NV, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Culliganlaan 2/F in B-1831 Diegem, België, ondernemingsnummer 0445.262.068 (hierna “RingRing”) en haar Klanten. Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op alle diensten en goederen, prijsoffertes, bestellingen, contracten en facturen (hierna gezamenlijk de “Diensten”) geleverd, gesteld of gedaan door RingRing, zelfs in afwezigheid van een ondertekende bestelbon van de Klant.

De Diensten geleverd door RingRing kunnen onderworpen zijn aan een specifieke overeenkomst tussen RingRing en de Klant. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en bepalingen uit een specifieke overeenkomst, zullen deze laatste van toepassing zijn.

Alle rechten en verplichtingen die worden vastgesteld tussen RingRing en de Klant (samen de “Partijen”) met betrekking tot de Diensten besteld door de Klant worden gezamenlijk “de Overeenkomst” genoemd, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Zowel deze Algemene Voorwaarden als de voorwaarden van een mogelijke specifieke overeenkomst tussen de Partijen worden verondersteld te zijn gekend en aanvaard, ofwel door middel van een handtekening van de Klant op een document dat verwijst naar enige van deze voorwaarden, ofwel door de afwezigheid van protest van de Klant binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van het eerste document dat gelijk welke van deze voorwaarden vermeldt. In geval van afwezigheid van een reactie binnen de eerder genoemde periode, wordt alle informatie die de Klant verstuurt beschouwd als zijnde goedgekeurd door deze laatste, alsook correct en relevant in relatie tot betrokken Diensten. In geval van voortdurende commerciële relaties tussen de Partijen kunnen deze Voorwaarden niet meer worden aangevochten.
[/av_textblock]

[av_toggle_container initial=’0′ mode=’toggle’ sort=”]
[av_toggle title=’1. Sluiten van de overeenkomst’ tags=”]
1.1. Bestellingen moeten schriftelijk aan RingRing worden overgemaakt (per brief, email of fax). Alle geschillen zullen worden beslecht op basis van schriftelijke documenten. In afwezigheid hiervan kan RingRing niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van mogelijke misinterpretatie van een bestelling of verzoek van de Klant. Elke bestelling is onherroepelijk bindend voor de Klant.

1.2. RingRing zal te allen tijde, en zonder opgave van redenen, het recht behouden de levering van Diensten te weigeren, daarbij inbegrepen toepassingen (ook genoemd “applicaties”) die de kwaliteit van de Diensten of de reputatie van RingRing mogelijk kunnen schaden. RingRing zal tevens elke toepassing weigeren die de bepalingen van de Gedragscode schaadt of kan schaden (zie Sectie 6 hieronder) of die kunnen worden beschouwd als “Onaanvaardbaar Gebruik” van de Diensten (zie Sectie 10 hieronder).

1.3. De aanbiedingen en offertes van RingRing, worden opgesteld op basis van de informatie die de Klant geeft. Veranderingen in deze informatie kunnen een wijziging door RingRing inhouden van de berekende prijs en/of de leveringsvoorwaarden.

1.4. Voor elke aanvullende bestelling wordt voorzien in een schriftelijke bestelling vanwege de Klant of een bevestiging van de bestelling door RingRing .

1.5. De Klant dient RingRing schriftelijk op de hoogte te stellen van annuleringen van bestellingen.

1.6. De annulering van een bestelling, ongeacht de reden, geeft RingRing het recht op de volledige betaling van het beoogde bedrag, onverminderd het recht van RingRing om volledige vergoeding te vorderen voor elke schade die is of kan worden geleden ten gevolge de beëindiging.

1.7. De bepalingen in deze Sectie zijn van toepassing op alle annuleringen, zij het voor, tijdens of na het leveren van de Dienst(en) die onder de geannuleerde bestelling vallen.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’2. Looptijd’ tags=”]
2.1. Tenzij duidelijk anders vermeld, wordt elke Overeenkomst beschouwd als hebbende een looptijd van één (1) jaar, telkens automatisch verlengd met een jaar. Tenzij de Klant RingRing tenminste 3 maanden op voorhand desbetreffend schriftelijk kennisgeving doet, zal de Overeenkomst automatisch worden verlengd op het einde van de Looptijd.

2.2. De overeengekomen deadlines voor levering van de Diensten kunnen worden verlengd als gevolg van een vertraging vanwege de Klant bij het leveren van informatie die nodig is voor het presteren van de Diensten, alsook de betaling van de respectievelijke facturen van RingRing.

2.3. Een vertraging in de levering van de Diensten is in geen geval een reden voor de annulering van een bestelling en/of de beëindiging van de Overeenkomst, noch het vergoeden van enige schade door RingRing.

2.4. Indien Diensten worden voorzien die zijn samengesteld uit verschillende prestaties, dient elke prestatie te worden beschouwd als een afzonderlijke overeenkomst, zodat gebeurtenissen die verband houden met een bepaalde prestatie, geen invloed hebben op daaropvolgende prestaties.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’3. Uitvoering van de Overeenkomst, klachten en aanvaarding’ tags=”]
3.1. RingRing verbindt zich ertoe de Diensten naar haar beste vermogen te leveren, in het licht van haar beschikbare technische capaciteiten en in overeenstemming met de vereisten en verwachtingen van goede leveringspraktijken.

3.2. RingRing behoudt zich het recht voor de manier waarop het de Overeenkomst uitvoert, te wijzigen als gevolg van mogelijke wijzigingen met betrekking tot haar technisch kader, onvoorziene belasting, wettelijke wijzigingen, enz. De Klant zal niet het recht hebben vergoeding te eisen betreffende dergelijke wijzigingen die door RingRing worden gemaakt na redelijke overweging

3.3. Indien vereist voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst, behoudt RingRing zich het recht voor bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

3.4. Om ontvankelijk te zijn, moeten klachten van de Klant worden overgemaakt via aangetekende brief binnen acht (8) dagen na levering van de Diensten of, indien van toepassing, de levering van de goederen.

3.5. De afwezigheid van een klacht met betrekking tot de geleverde Diensten volgens Sectie 3.4 van deze Algemene Voorwaarden, houdt de onvoorwaardelijke en onherroepelijke aanvaarding door de Klant in, zonder voorbehoud, van de geleverde Diensten alsmede de respectievelijke factuur.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’4. Prijs en Betaling’ tags=”]
4.1. Alle prijzen in offertes, prijsopgaves en/of bestellingen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door RingRing. De Klant zal exclusief verantwoordelijk zijn om aan de toepasselijke BTW-verplichtingen en andere fiscale verplichtingen te voldoen die verband houden met de bestelde Diensten.

4.2. Facturen zijn betaalbaar binnen dertig (30) dagen na ontvangst en zonder korting tenzij anders vermeld op de factuur. Alle facturen die niet worden betaald binnen de vervaldatum geven van rechtswege en zonder voorafgaand bericht automatisch recht op een contractuele intrest van 3% per maand vanaf de vervaldatum, met een minimum te betalen bedrag van 100 Euro.

4.3. In aanvulling op Sectie 4.2. van deze Algemene Voorwaarden, zal de Klant een vaste en onherleidbare vergoeding van 15% moeten betalen, berekend over het openstaande factuurbedrag, zonder afbreuk te doen aan de intrest verschuldigd bij laattijdige betaling zoals bepaald in de vorige Sectie van deze Algemene Voorwaarden, alsook eventuele kosten en gerechtskosten.

4.4. Het niet-betalen van een verschuldigde factuur geeft RingRing het recht betaling van het integrale openstaande bedrag te vragen van zijn schuldenaar en geeft RingRing het recht alle openstaande bestellingen eenzijdig te annuleren zonder enige formele vereisten. Dergelijke annulering doet geen afbreuk aan het recht van RingRing om betaling af te dwingen

4.5. Vooruitbetalingen die de Klant doet, zullen worden verrekend met de verschuldigde bedragen.

4.6. De (vaste en variabele) prijzen en vergoedingen gehanteerd door de Operatoren kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In dergelijk geval zal RingRing het recht hebben deze nieuwe prijzen door te rekenen aan de Klant, zelfs zonder voorafgaande kennisgeving.

4.7. Onbetwiste verschuldigde bedragen in het kader van deze overeenkomst kunnen tussen partijen gecompenseerd worden. Tenzij anders overeengekomen, is het partijen toegestaan onbetwiste bedragen te compenseren of andere bedragen die verschuldigd zijn onder enige andere vorm van vergoeding jegens elkaar te compenseren.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’5. Aansprakelijkheid’ tags=”]
5.1. RingRing zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade zoals hieronder beschreven, zij het directe schade, vergoedende schade, vervolgschade, indirecte schade, specifieke schade, punitieve schade of anders, ongeacht de rechtsgrond of de basis van de schadevergoeding en het enige rechtsmiddel van de Klant zal de beëindiging van de Overeenkomst zijn.

5.2. RingRing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de tijdelijke uitval of storing van het systeem, technisch of anders, door overmacht of anders.

5.3. De aansprakelijkheid van RingRing zal in alle gevallen beperkt blijven tot de terugbetaling van de prijs van het niet-conforme deel van de levering. Aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade als gevolg van de relaties met de Klant wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.

5.4. RingRing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het inzetten van derden voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst zoals omschreven in Sectie 3.3 van deze Algemene Voorwaarden.

5.5. RingRing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, die het resultaat is van onjuiste, incorrecte of onduidelijke informatie en/of data die de Klant levert.

5.6. RingRing zal niet aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke inhoud – inclusief documenten, projecten, enz. – of eigendom van of in het bezit van de Klant en overhandigd door de Klant. De Klant ontslaat RingRing uitdrukkelijk van aansprakelijkheid, in het bijzonder in het geval van totale of gedeeltelijke schade of verlies als gevolg van gelijk welke reden. De Klant zal dus de exclusieve eigenaar blijven van de inhoud die hij/zij beschikbaar stelt.

5.7. Niettegenstaande de betalingsvoorwaarden beschreven in Sectie 4 van deze Algemene Voorwaarden, geven wijzigingen in de kredietwaardigheid van de Klant, of aanwijzingen hiertoe, RingRing het recht om garanties of een vooruitbetaling te vragen, en dit vóór de uitvoering van ontvangen bestellingen.

5.8. De Klant zal RingRing schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen elke en alle schade, aansprakelijkheid, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) die worden geleden, opgelopen of geleden door RingRing, als gevolg van de Klant, haar vertegenwoordigers, directeuren, leden, leveranciers, agenten of vertegenwoordigers.

5.9. De Klant zal RingRing schadeloosstellen voor alle gerechtelijke vorderingen van derden met betrekking tot de overgedragen werken, documenten, informatie of elementen en hun inhoud. De verspreiding van de inhoud van de informatie die wordt gepubliceerd door de Klant blijft de exclusieve verantwoordelijkheid van deze laatste. Ter verduidelijking: de verspreiding van gelijk welke inhoud (bijvoorbeeld: een communicatie of een tekst) door de Klant aan RingRing houdt de aanvaarding ervan door de Klant in.

5.10. De diensten van RingRing, waaronder het Crisis Communication Center, zijn in geen enkel geval bedoeld om noodoproepen, andere nooddiensten of enige andere waarschuwingen gericht aan de bevoegde en/of lokale overheid te ondersteunen, dragen of vervangen. Noch RingRing, noch zijn vertegenwoordigers kunnen op enige wettelijke of juridische gronden aansprakelijk worden gesteld voor claims, schade of verlies (en de klant zal RingRing tegen alle mogelijke claims vrijwaren) die het gevolg zouden zijn van of verband houden met de onmogelijkheid de diensten van RingRing te gebruiken om nooddiensten te contacteren, noch voor enige vertraging of slechte werking van de services in overeenstemming met artikel 5.2 hierboven.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’6. Verkorte Nummers (Short Codes) en IVR nummers’ tags=”]
6.1. Het gebruik van een Short Code of een IVR nummer vermeld op de bestelling is steeds tijdelijk. Dit nummer wordt voor een afgesproken tijdsperiode op naam van de Klant gereserveerd na ontvangst van een ondertekende bestelbon die melding maakt van zo een reservering. De Klant wordt op geen enkel moment eigenaar van de Short Code of het IVR nummer zelf, noch beschikt deze laatste desbetreffend over enige beslissingbevoegdheid.

6.2. Bij het gebruik van de Diensten van RingRing – inclusief de Short Codes en/of marketing nummers – verbindt de Klant, die geacht wordt voldoende te zijn geïnformeerd, zich ertoe om strikt de verplichtingen en regels na te leven die in de volgende documenten worden omschreven (hierna gezamenlijk “de Gedragscode”).

(i) het Koninklijk Besluit van 9 februari 2011 dat de Ethische Code voor Telecommunicatie vaststelt;

(ii) de GOF Richtlijnen voor SMS/MMS Diensten;

(iii) de bepalingen in de Belgische Telecomwet betreffende de “bel-me-niet-lijst”;

(iv) fiscaalrechtelijke bepalingen omtrent telecommunicatiediensten onder meer in de Omzendbrief nr. IR/IV-4/91.638 (AINV – 2/2009 AOIF 51/2009) van 10 november 2009 enz.;

(v) alle andere regels en reglementeringen die worden bepaald door Belgische Mobiele Operatoren met betrekking tot het gebruik van hun diensten;

(v) andere sectorgerelateerde normen of regels, bepaald door een Belgische of Europese bevoegde instantie, die op enige manier verband houden met de Diensten die de Klant bestelt.

Een kopie van de documenten die de Gedragscode uiteenzetten die de Klant dient te volgen, is te allen tijde beschikbaar voor de Klant en zal worden toegezonden op schriftelijk verzoek. Alle boetes of straffen uitgevaardigd door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), door gelijk welke Operator of door een andere bevoegde instantie voor het niet naleven van regels of verplichtingen van de Gedragscode zullen direct en onvoorwaardelijk worden doorberekend aan de Klant. RingRing behoudt zich het recht voor zulke boetes of straffen af te trekken van het inkomen van de Klant.

6.3. In geval van misbruik van zogenaamde SMS en VOICE diensten door de Klant, kan RingRing direct, en zonder voorafgaande waarschuwing, de Overeenkomst beëindigen zonder enige vorm van compensatie verschuldigd te zijn in overeenstemming met Sectie 8.2. (v) van deze Algemene Voorwaarden. In zo een geval heeft RingRing het recht het gehele inkomen van de Klant in te houden om daarmee mogelijke schade of boetes te betalen. Het bedrag van boetes dat het inkomen overschrijdt, blijft betaalbaar door de Klant. Een forfaitaire vergoeding van 50 € zal de Klant daarenboven worden aangerekend per klacht die RingRing moet afhandelen voor de Klant. Dit bedrag kan door RingRing in mindering worden gebracht van het inkomen van de Klant.

6.4. Telkens het einde van een actie, Short Code of IVR nummer niet op voorhand wordt vermeld, zal slechts 1 maand, beginnend vanaf het einde van de maand, worden geaccepteerd als standaard voor de beëindiging van het respectievelijke nummer. Met uitzondering van buitenlandse nummers, waarvoor 3 maanden vanaf het einde van de maand de standaard is.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’7. Waarborgen en Garanties’ tags=”]
7.1. De Klant verbindt zich ertoe om alle materialen en documentatie beschikbaar te maken die nodig of nuttig zijn voor het functioneren van de Diensten, en aan RingRing alle benodigde middelen beschikbaar te stellen om RingRing in staat te stellen haar verplichtingen correct te vervullen volgens de Overeenkomst.

7.2. De Klant verbindt zich ertoe en garandeert dat zij:

(i) het recht heeft de Overeenkomst aan te gaan welke, eens correct gesloten door beide Partijen, een bindende wettelijke overeenkomst zal vormen, afdwingbaar door RingRing in overeenstemming met de voorwaarden ervan;

(ii) trouw en op een snelle, professionele wijze zal voldoen aan alle vereisten en verplichtingen die in de Overeenkomst worden omschreven;

(iii) ervoor zal zorgen dat haar activiteiten, gedrag, acties, materialen en/of relaties geen inbreuken maken op of schendingen vormen van de rechten van gelijk welke partij, noch van wetten, reglementeringen, ordonnanties, of orders van een juridische of overheidsinstantie of van de Gedragscode omschreven in Sectie 6 van deze Algemene Voorwaarden. Voor zover dergelijke wetten, reglementeringen, ordonnanties, of orders in conflict zijn met de Overeenkomst, gaat de Klant er mee akkoord RingRing daarvan op de hoogte te stellen en zal RingRing het exclusieve recht hebben te bepalen hoe dit conflict dient te worden opgelost, altijd met inachtname van toepasselijke wetten, regels en reglementeringen.

7.3. De Klant verbindt zich ertoe en garandeert dat zij houder is van alle rechten, goedkeuringen en vergunningen die nodig zijn voor de reproductie van de toepassing (en haar respectievelijke inhoud) die de Klant beschikbaar stelt aan RingRing.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’8. Beëindiging’ tags=”]
8.1. De Overeenkomst wordt wettelijk bindend na ondertekening door beide Partijen tenzij deze eerder wordt beëindigd in overeenstemming met haar voorwaarden en zal geldig blijven in overeenstemming met de bepalingen in Sectie 2 van deze Algemene Voorwaarden betreffende de Looptijd van de Overeenkomst.

8.2. RingRing zal het recht hebben de Overeenkomst te beëindigen, via schriftelijke kennisgeving doch zonder opgave van redenen en zonder de Klant schadeloos te moeten stellen, in de volgende gevallen:

(i) grove nalatigheid, fraude of geweld door de Klant;

(ii) een materiële of herhaaldelijke schending van de Overeenkomst door de Klant, die verdere samenwerking onmogelijk maakt of, indien het een schending betreft die kan worden verholpen, indien deze schending niet wordt verholpen en/of er geen einde wordt gesteld aan de schending binnen 7 dagen na berichtgeving met bevestiging van ontvangst door RingRing, waarin de aard van de schending van de Overeenkomst wordt omschreven, samen met het verzoek een einde te stellen aan de schending;

(iii) gelijk welke inhoud die via RingRing’s Diensten beschikbaar wordt gemaakt, die een schending uitmaakt van de bepalingen betreffende het Aanvaardbaar Gebruik in Sectie 10 van deze Algemene Voorwaarden hieronder en indien de inhoud die beschikbaar wordt gemaakt via RingRing’s Diensten niet onmiddellijk wordt verwijderd. Ter verduidelijking: de verspreiding van gelijk welke inhoud (bijvoorbeeld: een communicatie of een tekst) door de Klant naar RingRing zal de aanvaarding ervan door de Klant inhouden;

(iv) de Klant die de betalingen van haar schulden opschort of dreigt die op te schorten, de Klant die niet in staat is haar schulden te betalen wanneer die vervallen, de Klant die toegeeft dat zij haar schulden niet kan betalen, of de Klant die wordt geacht niet in staat te zijn haar schulden te betalen volgend op de beslissing van een bevoegde nationale instantie. Elk ander geval dat praktisch identiek of gelijk is aan het gevolg van een potentieel failliet van de Klant;

(v) een verandering van de wettelijke controle over de Klant als een rechtspersoon;

(vi) het bestaan van een redelijk vermoeden, of aanwijzingen hiertoe, met betrekking tot de onoprechte of bedrieglijke bedoelingen of bedoelingen te kwader trouw van de Klant, mogelijke toekomstige onregelmatigheden, schending van wettelijke bepalingen of van gelijk welke verplichting in de Gedragscode of in deze Algemene Voorwaarden.

8.3. Bij beëindiging van de Overeenkomst in overeenstemming met Sectie 8.2 van deze Algemene Voorwaarden hierboven, zal de Klant onmiddelijk alle openstaande bedragen betalen, die het volgens de Overeenkomst aan RingRing is verschuldigd. Hieronder vallen ook alle betalingen verschuldigd voor geleverde Diensten tot de beëindiging, alsmede betalingen voor de Diensten die hadden moeten worden geleverd tot het einde van de Looptijd.

8.4. In geval de Klant haar verplichtingen niet nakomt, of facturen niet voldoet, zoals omschreven in Sectie 4 van deze Algemene Voorwaarden, heeft RingRing het recht de levering van haar Diensten op te schorten, zonder dat deze opschorting aanleiding geeft tot de beëindiging van de Overeenkomst.

8.5. In geval de Klant haar verplichtingen niet nakomt – gedeeltelijk of geheel – gedurende meer dan 30 dagen nadat schriftelijk kennis is gegeven door RingRing, kan deze laatste de Overeenkomst beschouwen als automatisch beëindigd, ten laste van de Klant.

8.6. Indien de Klant de Overeenkomst eenzijdig beëindigt, buiten het kader van de voorwaarden zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, zal de Klant RingRing een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 1.500 Euro ter compensatie, te voldoen binnen 7 dagen na de beëindiging van de Overeenkomst door de Klant. De Klant zal verder alle openstaande bedragen voldoen, indien de Overeenkomst wordt beëindigd zoals behandeld in Sectie 2 van deze Algemene Voorwaarden.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’9. Bescherming van Gegevens’ tags=”]
RingRing zal persoonlijke gegevens van de Klant bewaren in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en RingRing’s Privacybeleid, dat kan worden teruggevonden op www.ringring.be. RingRing zal de Klant hiervan een kopie sturen op schriftelijk verzoek.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’10. Aanvaardbaar Gebruik van Diensten’ tags=”]
10.1. In aanvulling op de bepalingen betreffende de beëindiging van de Overeenkomst zoals omschreven in Sectie 8 van deze Algemene Voorwaarden, behoudt RingRing zich het recht voor om de Overeenkomst per direct te beëindigen via schriftelijke kennisgeving doch zonder opgave van redenen te moeten doen of de Klant schadeloos te moeten stellen, indien de Klant gebruik maakt van RingRing’s website of Diensten op een manier die redelijkerwijs kan worden beschouwd als “Onaanvaardbaar Gebruik” van de Diensten, gelet op RingRing’s reputatie, de Gedragscode of algemene good practices. RingRing mag het voorgaande naar eigen goeddunken bepalen en zonder opgave van redenen te moeten doen.

10.2. RingRing behoudt zich het recht voor om per direct, en zonder opgave van redenen of plicht om de Klant schadeloos te moeten stellen, de Overeenkomst te beëindigen indien de Klant “Onaanvaardbaar Gebruik” maakt van de Diensten die RingRing levert, in de volgende gevallen (deze lijst is niet exhaustief):

(i) elk gebruik of poging tot gebruik dat gevolgen heeft voor de beschikbaarheid, betrouwbaarheid of stabiliteit van RingRing’s website en/of Diensten, bijvoorbeeld, het aanvallen van RingRing’s (online) infrastructuur door middel van een denial of service-aanval, pogen RingRing’s veiligheidssystemen te omzeilen of misleiden, de kwetsbaarheid van RingRing’s infrastructuur te testen door de Diensten te reverse engineeren, enz. inclusief elke poging tot de voornoemde acties;

(ii) elk gebruik of poging daartoe dat een risico vormt of schade of gevaar inhoudt met betrekking tot de veiligheid of het correct functioneren van RingRing’s Diensten, inclusief voor derden;

(iii) elk gebruik of poging daartoe die aansprakelijkheid, schade of gevaar kan opleveren voor RingRing of derden;

(iv) elk gebruik of poging daartoe die een schending van de Gedragscode inhoudt of kan inhouden;

(v) elk gebruik of poging daartoe op alle manieren die anders zijn dan deze uitdrukkelijk omschreven in de Overeenkomst, inclusief wegens redenen van (poging tot) fraude;

(vi) elk gebruik of poging daartoe dat het verzenden inhoudt van materiaal dat een materiële schending van intellectuele rechten van RingRing of derden inhoudt;

(vii) elk gebruik of poging daartoe en virussen, wormen, bommen, trojans of andere kwaadaardige, schadelijke, verderfelijke programma’s;

(viii) elk gebruik of poging daartoe dat gericht is op ongewenst adverteren, spam, marketing, SMS junking, enz. op welke manier dan ook ongewenst door de ontvanger. Noch enig gebruik of poging daartoe dat gericht is op het vergaren van persoonlijke gegevens en informatie (bijvoorbeeld telefoonnummers, email adressen, enz.) van anderen zonder de benodigde voorafgaande toestemming.

(ix) elk gebruik of poging daartoe gericht op de promotie van en deelname aan illegale activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot: het creëren van een valse identiteit, e-mailadressen vervalsen, anderen misleiden met betrekking tot een identiteit, enz.;

(x) elk gebruik of poging daartoe, alsmede het beschikbaar maken door de Klant, van inhoud dewelke is of kan worden beschouwd als negatief, lasterlijk of smadelijk of anderszins kwaadaardig of schadelijk voor RingRing of andere personen of entiteiten, of discriminerend op basis van leeftijd, geslacht, religie, nationaliteit, seksuele oriëntatie, enz.;

(xi) elk gebruik of poging daartoe dat enige Belgische of Europese wettelijke bepalingen schendt of kan schenden, inclusief burgerlijke, strafrechtelijke en publiekrechtelijke bepalingen.

10.3 Op het moment dat RingRing kennis krijgt van gelijk welke vorm van Onaanvaardbaar Gebruik in het licht van deze Sectie, zal RingRing zich het recht voorbehouden de Overeenkomst per direct te beëindigen of te schorsen, met schriftelijke kennisgeving, zonder opgave van redenen te moeten doen.

10.4. Het recht van RingRing om de Overeenkomst te schorsen of te beëindigen, zoals beschreven in voorgaande Sectie 10.3. van deze Algemene Voorwaarden, heeft geen invloed op haar recht op compensatie voor geleden schade, inclusief, maar niet beperkt tot, schade aan haar reputatie of de kwaliteit van haar Diensten te vorderen. Een schorsing of beëindiging van de Overeenkomst door RingRing doet geen afbreuk aan het recht van RingRing om gelijk welke gerechtelijke actie te ondernemen tegen de Klant, tot 5 jaar na de schorsing of beëindiging van de Overeenkomst als gevolg van Onaanvaardbaar Gebruik zoals hierboven beschreven.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’11. Intellectuele Eigendom’ tags=”]
11.1. RingRing blijft de exclusieve eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot de Benelux handelsmerken 1259006 en 1259000, met betrekking tot haar Diensten toepassingen, platformen, en alle andere elementen die toebehoren aan RingRing

11.2. Alle Diensten die door RingRing worden ontwikkeld blijven diens intellectuele eigendom. Niets in de Overeenkomst, noch in een specifieke overeenkomst met de Klant, mag worden opgevat als een afstandsverklaring betreffende RingRing’s intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, ten aanzien van enige van haar Diensten.

11.3. De Klant zal de enige verantwoordelijke zijn voor het naleven van alle rechten van derden, inclusief intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, wanneer inhoud van welke aard dan ook beschikbaar wordt gemaakt via de Diensten van RingRing. Hierbij inbegrepen is gelijk welke inhoud, geplaatst, gecommuniceerd of beschikbaar gemaakt door de Eindgebruikers van de Diensten. RingRing zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor schade die kan worden veroorzaakt, inclusief het schenden van intellectuele eigendomsrechten van derden, ten gevolge van de inhoud die gebruikt wordt via de Diensten, waarvoor Klant exclusief verantwoordelijk blijft.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’12. Kennisgeving’ tags=”]
Kennisgevingen onder de Overeenkomst zijn ongeldig tenzij handgeschreven en toegezonden aan een Partij op diens bekende adres.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’13. Deelbaarheid’ tags=”]
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden (of een deel daarvan) door een rechtbank of andere bevoegde instantie ongeldig, illegaal of niet afdwingbaar wordt verklaard, zal die bepaling of deel van die bepaling, voor zover vereist, worden beschouwd als geen deel uitmakend van de Overeenkomst, zonder de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden te beïnvloeden. In het voorgaande geval zullen de Partijen deze bepaling te goeder trouw aanpassen zodat, in zijn aangepaste vorm, deze wettig, geldig en afdwingbaar is en, voor zover mogelijk, de originele commerciële bedoeling weergeeft.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’14. Vertrouwelijkheid’ tags=”]
14.1. Beide Partijen komen overeen alle niet-publiekelijk toegankelijke informatie als vertrouwelijk te beschouwen en bewaken, met betrekking tot beide Partijen, hun leden, leveranciers en andere entiteiten waarmee de Partijen zaken doen of waarbij zij zijn aangesloten, die door Partijen op gelijk welke manier wordt vergaard of ontwikkeld als gevolg van de Overeenkomst.

14.2. De Partijen komen overeen zulke informatie vertrouwelijk te houden en zullen deze niet openbaren aan personen, bedrijven of ze gebruiken (direct of indirect) voor haar eigen voordeel (anders dan de bedoelingen van de Overeenkomst) of het voordeel van een andere Partij, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door de andere Partij. Informatie is niet vertrouwelijk voor zover deze: (i) reeds bekend is voor een Partij, vrij van beperkingen wanneer deze werd vergaard; (ii) rechtmatig werd verkregen van een onafhankelijke derde, vrij van beperkingen; of (iii) publiek toegankelijk is.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’15. Varia’ tags=”]
15.1. De Klant mag de Overeenkomst, delen ervan of haar rechten niet toewijzen aan derden, noch haar verplichtingen overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RingRing.

15.2. Elke wijziging van de Overeenkomst, alsook aanvullingen of schrappingen, moeten door beide Partijen schriftelijk worden goedgekeurd.

15.3. Geen enkele tekortkoming of vertraging in het uitoefenen van een recht, optie of oplossing, afdwingen van een verplichting of het eisen van een actie, zal inhouden dat RingRing afstand doet van haar rechten, opties of vermogen, tenzij schriftelijk medegedeeld en ondertekend door RingRing.

15.4. Van de inbreuk door een Klant van op bepalingen van de Overeenkomst kan slechts met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RingRing worden afgezien en de Klant kan enkel in voornoemd geval geacht worden van enige aansprakelijkheid ontlast te zijn.

15.5. De aansprakelijkheid van een Partij kan niet worden weerhouden onder deze Algemene Voorwaarden in het geval van abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die buiten de controle vallen van de Partij die deze omstandigheden ondervindt, en waarvan de gevolgen niet konden worden voorkomen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen.

15.6. Elke vorm van levering van de Diensten, via post of elektronisch, wordt verzonden op risico van de geadresseerde Partij.

15.7. RingRing heeft het recht te verwijzen naar de geleverde Diensten, goederen en prestaties met aanwijzing van de Klant voor marketing of promotionele doeleinden, op de website van RingRing of op andere wijze.

15.8. RingRing behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden, waaraan de Overeenkomst onderhevig is, op elk moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen. RingRing adviseert de Klant daarom om RingRing’s website, waar dergelijke wijzigingen worden aangekondigd, regelmatig te controleren.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank’ tags=”]
De huidige Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd volgens Belgisch recht. Elk dispuut of geschil betreffende de Overeenkomst kan uitsluitend voor de rechtbanken van Brussel worden gebracht en elke Partij stemt in met de exclusieve, persoonlijke bevoegdheid van deze rechtbanken.
[/av_toggle]
[/av_toggle_container]

[/av_one_full][/av_section][av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” id=’lets-talk’ color=’main_color’ custom_bg=’#a70e13′ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”]
[av_one_fourth first min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-middle’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[/av_one_fourth][av_one_half min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-middle’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_heading tag=’h3′ padding=’0′ heading=’Let’s talk’ color=’custom-color-heading’ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ custom_font=’#ffffff’ size=’35’ subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#000000′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_textblock size=” font_color=’custom’ color=’#ffffff’]

RingRing us: +32 2 334 23 00

[/av_textblock]

[av_font_icon icon=’uf113′ font=’flaticon’ style=” caption=” link=” linktarget=” size=’40px’ position=’center’ color=’#ffffff’][/av_font_icon]

[av_hr class=’invisible’ height=’40’ shadow=’no-shadow’ position=’left’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_border_color=’#000000′ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’no’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[/av_one_half][av_one_fourth min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-middle’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[/av_one_fourth]
[/av_section]